Tuesday, 08 March 2016 04:45

Sinh hoạt IERA tháng 1&2 năm 2016

Written by

Trang Sinh Hoạt IERA-VIC tháng 1&2 năm 2016

Ban Tu Chính Nội Quy IERA-VIC
Trân Trọng Thông Báo

Tuesday, 08 March 2016 04:38

Thông Báo Ban Chấp Hành tháng 1&2 năm 2016

Written by

Thông Báo
V/v Thành lập Ban Tu Chính Nội Quy

Wednesday, 06 January 2016 23:09

Tiệc Giáng Sinh PAG 2015

Written by

Tiệc Giáng Sinh PAG 2015

Thursday, 31 December 2015 00:14

Sinh hoạt IERA tháng 12 năm 2015

Written by

Tin tức sinh hoạt IERA tháng 12 năm 2015

Tuesday, 02 April 2013 09:06

HACC Service

Written by
Tuesday, 02 April 2013 09:02

Sub Branch Activities

Written by

     

     

     

CÁC TRUNG TÂM SINH HOAT CAO NIÊN IERA-VIC

Chi Hi St. Albans

Errington Community Centre Princess Street, St. Albans 3021                     Chi hội trưởng: Bà Cao Thị Xuyến

Tel: (03) 9361 2981

Chi Hi Preston

59A Roseberry Ave., Preston 3072 Chi hội trưởng: Bà Lê Hnh

Tel: 9471 2816 (tư gia)

Chi Hi Kensington

94 Ormond St., Kensington 3031

Chi hội trưởng: Bà U Nguyn Thị Trương

Tel: 9311 7960 (tư gia)

Chi Hi Collingwood

31 Harmsworth St., Collingwood 3066 Chi hội trưởng: Bà Huỳnh Thị Toàn

Tel: (03) 9312 0825 

Chi Hi Footscray

45 Pickett St., Footscray 3011 Chi hội trưởng: Bà Bùi ThL

Tel: 9317 7841 (tư gia)

Chi Hi Richmond

106 Elizabeth St., Richmond 3121 Chi hội trưởng: Bà Hunh Hoa

Tel: 9429 5566 (tư gia)

Additional information